Referat af generalforsamling den 13. februar 2019

Referat af generalforsamling den 13. februar 2019

Tilstede: Sanne Bagge Petersen, Bettina Aagaard, Jakob Damgaard Møller, Lærke Johanne Thøgersen, Nicolai Svendsen og Jacob Brandt

Generalforsamlingen er indkaldt med fire ugers varsel.

1. Valg af dirigent. Jacob

2. Valg af referent og stemmetæller. Lærke

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. V. Jakob: 

I begyndelsen af 2018 var Køge FC udfordret med få antal spillere på særligt U8 holdet. Derudover var der mange spillere som ikke fik betalt deres kontingent. Daværende formand og kasserer valgte ikke at genopstille til bestyrelsen, hvorfor en helt ny bestyrelse blev valgt ind i juli 2018. 

Den nye bestyrelse valgte at bruge Holdsport, hvor vi nemt kan kommunikere med trænere og spillere, samt have overblik over indbetalinger. Bestyrelsen har derigennem fået et bedre overblik over indbetalinger mm. 

I efteråret 2018 sagde vi goddag til et nyt seniorhold, ca. 20 mand der træner 2-3 gange om ugen. 

I december solgte hhv. U8 og U13 skrabelodder og fik sammen samlet lidt over 5.000 kr. ind. Bestyrelsen vil sammen med de respektive trænere se på hvordan beløbet kan komme begge hold til gode.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. V. Bettina: Revisor havde enkelte bemærkninger i regnskabet for det forløbne år 2017, hvor udgiften til træningstøj i 2017 var helt uacceptabelt. Bestyrelsen noterede sig i øvrigt at aktivitetstilskuddet i 2017 var 30.000 kr. højere end i 2018. Differencen skyldes det lave registrerede medlemstal, hvilket skyldes at mange spillere ikke havde betalt kontingent i 2017. Bestyrelsen forventer, at ibrugtagningen af Holdsport giver bedre transparens og overblik over ind- og udmeldelser. Regnskabet blev godkendt.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse. Budget for 2019 enstemmigt godkendt

6. Fastsættelse af kontingent. Enstemmigt godkendt. Klubben besluttede at fastholde følgende kontingent: 

  • 350 kr. til og med U13
  • 450 kr. for U14 og op
  • 100 kr. for hyggeholdet. Holdet spiller som udgangspunkt ikke kampe. Hvis de tilmelder sig kampe, skal spillerne selv betale.

7. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag til behandling.

8. Valg af formand (lige år) – Valg af kasserer (ulige år). 

Da formand og kasserer skal vælges på den ordinære generalforsamling var begge poster på valg. Følgende personer fortsætter på posterne.

Formand: Sanne Bagge Petersen

Kasserer: Bettina Aagaard

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (som er på valg). 

Øvrige bestyrelse er enstemmigt valgt og Jacob blev valgt ind som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmedlemmer:

Lærke Thøgersen

Jakob Damgaard Møller

Jacob Brandt

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

Nikolaj Svendsen er valgt som suppleant.

11. Valg af revisor og revisorsuppleant. Karin Krüger

12. Eventuelt. Gavekort til Køge Handel udleveret til trænerne.

Dirigenten Jacob takkede for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen blev afsluttet.